İş Hayatında Psikolojik Sermaye ve Motivasyon Programı

Şirketlerin uzun vadede başarılı ve kalıcı olabilmeleri ürün/hizmetlerinin kalitesi, teknoloji yatırımları ve tüm bunları değere çevirecek çalışanları ile doğru orantılıdır. İşte tam bu noktada çalışanların içsel ve dışsal motivasyon kaynakları ile psikolojik durumları şirketlerin başarısı için son derece önemlidir.

Davranışsal temelli yetkinlik ve performans gelişimini hedefleyen, zengin içerikli pek çok eğitimi psikolojik sermaye ve motivasyon programıyla ihtiyacınıza yönelik, çalışanlarınıza özel olarak hazırladık.

Şirketinizin sürdürülebilir başarısı için fırsat alanlarınızı ve çalışanlarınızın becerilerini birlikte geliştirelim.

Fark Yaratan İletişim Eğitimi

Eğitim Hakkında

Gelişmiş iletişim yoluyla güçlendirilmiş iş ilişkileri yaratıp iç ve dış müşteri hizmetleri performansını artırmayı ve artan işyeri verimliliği ve çalışan bağlılığını destekler.

Eğitimin Amacı

Bireyler arası birlikte iş yapma için ortak fikir üretme becerisinin geliştirilmesi ve iletişim yollarının açılması, geri bildirim konusunda teknik farkların fark edilmesi ve iletişim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Kimler Katılabilir? Kimler Katılmalı?

Üst ve orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, eğitimciler, öğrenciler, satış pazarlama görevlileri, tüm çalışanlar ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen herkes.

Eğitimin Kazanımları

İletişim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, kurumsal çatışmaların kolay çözümlenebilmesi ve verim kaybının ortadan kalkması.

Duygusal Dayanıklılık ve Esneklik Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kişinin kendine ve duygularına dair farkındalık kazanarak içsel motivasyonunu sağlaması, zor durumları yönetme ve onlarla baş etme becerilerini geliştirerek duygusal dayanıklılığın ve mücadele ruhunun nasıl geliştirileceğine dair öğretiler kazandıran bir eğitim programıdır.

Eğitimin Amacı

Kişilerin değişime ayak uydurabilme, karşılaştıkları krizlere karşı güçlü durabilme ve esnek çözümler yaratabilme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Kimler Katılabilir? Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar, öğrenciler, kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkes.

Eğitimin Kazanımları

Duygusal dayanıklılığı ve esnekliği, bireyin öz kaynakları ile artırabilmesi konularında bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırır.

Transaksiyonel Analiz Temelli İletişim ve Liderlik Eğitimi

Eğitim Hakkında

TA yaklaşımı ile süregelen yaşam döngülerimizi tespit ederek, döngülerimizin nedenleri, içinde sıkıştığımız benlik durumları, bunların yarattığı düşünce-duygu-davranışları çözümleyip, düzenlemek ve değiştirmek; bunların liderlik yetkinliği ile nasıl harmanlanacağı konusunda bakış açıları ve teknikler paylaşılmaktadır.

Eğitimin Amacı

Kendi özel hayatınızda ve iş hayatındaki iletişimi ve uyumu artırmak, insan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek ve iş akışını yönetmek, karşılıklı anlayış geliştirerek yetişkin ego durumunu etkin kullanabilmek, kişilik çatışmalarını önlemek, bireyleri gerçek kimlik ve kişilik özellikleri ile tanıyarak anlamak ve çatışmaları çözmek hedeflenmektedir.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Kimler Katılabilir? Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar, yöneticiler, liderler, kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkes.

Eğitimin Kazanımları

İletişim modellerini iyileştirme ve problem çözme, farklı bakış açıları geliştirme, benlik durumlarını bilgisi ile koçluk becerilerini geliştirme.

Duygusal Zekâ Eğitimi

Eğitim Hakkında

Kişilerin kendilerinin ve başkalarının duygusal ihtiyaçlarını anlamalarını, bu bilgiyi verimli bir şekilde kullanabilmelerini; bunun sonucunda iş/sosyal çevrelerine uyum sağlayarak hedeflerine ulaşmak için güçlendirici seçimler yapma becerisi kazanırlar. Eğitim içeriği, duygu, üretkenlik ve kalite arasındaki ilişki ile duygusal zekânın işyerindeki etkisi hakkında bilgiler verir.

Eğitimin Amacı

Katılımcıların; özbilinç, özdenetim, motivasyon, empati, stres yönetimi gibi becerileri bireysel ve kurumsal boyutlarda kontrollü bir şekilde kullanarak, daha etkili ve kalıcı ilişkiler kurabilmeleri amaçlanmaktadır.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Kimler Katılabilir? Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar, öğrenciler, kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkes.

Eğitimin Kazanımları

Karşımızdakinin duygu, düşünce ve hassasiyetlerini anlama, empati yetkinliği, algılama, öğrenme, ilişki kurma, öncelik sırasına koyma gibi fonksiyonları yerine getirirken duyguları yönetme ve sağ duyulu kararlarla ilerleyebilme, öz denetim.

İş Hayatında Öz Sorumluluk Eğitimi

Eğitim Hakkında

Şirketlerin kurulma amacı olan en az maliyetle en fazla üretim yapmak ve kar elde etmeye çalışmada önemli adımlardan bir tanesi olan insan kaynağını verimli şekilde kullanma konusunda çalışanların sorumluluklarını bilmelerinin etkisi aktarılmaktadır.

Eğitimin Amacı

İş hayatında başarı için üstenilen görevlerin etkili ve verimli yapılması amacıyla bireylere öz sorumluluk bilincinin verilmesi ve sorumlulukla ilgili etik kuralların aktarılması hedeflenmektedir.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Eğitimin Kazanımları

Sorumluluk bilinci, iş birliği, sürdürülebilir verimlilik.

Stres Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

Bu eğitim ile çalışanlara kendi başına uygulayabilecekleri stresle başa çıkma yöntemleri, çevrelerindeki olay ve koşullarla etkileşimlerinde kullanabilecekleri yeni bakış açıları kazandırılmaktadır.

Eğitimin Amacı

Kişinin yaşadığı olaylar ve karşılaştığı durumlarda duygusal ihtiyacını tanımlamasının ve bunu tespit ederek harekete geçmesinin stres yönetimindeki önemi vurgulanmaktadır. Performansı etkileyen stresi optimal seviyede tutma ve yönetilebilme, sağlıklı düşünce üretimini kalıcı olarak gerçekleştirme becerisi edindirmek ve zihinsel / bedensel olarak sağlıklı, enerjik yapının kurularak stresi dengeleme kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Kimler Katılabilir? Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar, öğrenciler, kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkes.

Eğitimin Kazanımları

Stres kaynaklarını olumlu kullanabilme becerisi kazanabilmek, bireysel olarak stresi artıran nedenleri görebilmek, stres karşısında tepkilerimizin farkına varabilmek ve bireysel gelişim planı yapabilmek.

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Eğitim Hakkında

İşletme içerisinde oluşabilecek uyuşmazlıkları önlemek için uygulanması gereken politikaları geliştirmenizi sağlar. Oluşan uyuşmazlıkları tespit etme ve tespit ettiğiniz uyuşmazlıkları uygun bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla uygulayacağınız yaklaşımları üretmenize yardımcı olur.

Eğitimin Amacı

Farklı fikirlerden doğan çatışmaların iyi bir dengede yürütülmesi, çatışmaya rağmen ortak bir paydada birleşebilmek gibi konularda yetkinlik kazandırılması amaçlanmaktadır.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Kimler Katılabilir? Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar, yöneticiler, öğrenciler, kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkes.

Eğitimin Kazanımları

Çatışmanın kökenlerinin anlaşılması, zor kişilerle baş edebilme, ortak hedefler doğrultusunda işbirliği yapabilme, çatışma çözümü için uygun stratejilerin belirlenmesi.

Şiddetsiz İletişim Eğitimi

Eğitim Hakkında

Sosyal ağımızda bulunan herkesi empati ile dinleyerek anlama, bu yoldan bağlantı kurarak iş birliği zemini yaratma ve herkesin ihtiyacının gözetildiği ortak çözümler üretme yolları aktarılmaktadır.

Eğitimin Amacı

Gerçek anlamda verimli iletişim ve sağlıklı ilişkiler kurarak yaşam kalitemizin artması için ihtiyacımız olan şiddetsiz iletişim eğitiminde hem iş yaşamı hem de özel yaşamda nezaketin ve şefkatin iletişimdeki sözlü ve fiziksel şiddeti önleyici etkisine dair güçlü bir farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Kimler Katılabilir? Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar, yöneticiler, öğrenciler, kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkes.

Eğitimin Kazanımları

Olanı tarafsız olarak gözlemleyebilme yeteneği, empatik ve şefkatli iletişim becerisi, güven-saygı ve anlayış ortamı kurabilme.

Geri Bildirim Eğitimi

Eğitim Hakkında

Geri bildirim kültürünün oluşmasına destek olmak amacıyla, geri bildirime açık olmanın önemi vurgulanarak, iş süreçlerini daha verimli hale getirme, performansı arttırma, gelişimi sürekli kılma ve pozitif ilişkiler geliştirmeye yönelik bilgi ve teknikler aktarılmaktadır.

Eğitimin Amacı

İnsan ilişkilerini bilinçli yönlendirmek, departmanlar arası iletişim sorunlarıyla baş etmek, geri bildirim vermenin matematiğini öğrenerek gereksiz tartışmaları ve zamanın boşa harcanmasını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan iletişim yöntem ve tekniklerin kazandırılması ile iletişimin iş sonuçlarını olumlu yönde etkilenmesi hedeflenmektedir.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Kimler Katılabilir? Kimler Katılmalı?

Tüm çalışanlar, öğrenciler, kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen herkes.

Eğitimin Kazanımları

Bireylerin performanslarını desteklemek, gelişim ve değişimine katkıda bulunmak.

İş Dünyası İçin İletişim Eğitimi

Eğitim Hakkında

Bu eğitim iş hayatında iletişimin dinamiklerine odaklanılarak hazırlanmış olmasıyla birlikte yaşamın her alanında fayda sağlayacak bilgileri içermektedir.

Eğitimin Amacı

Organizasyonlarda, bireyler veya departmanlar arasında verilmek istenen mesajı en kısa sürede, etkileyici ve doğru biçimde karşı tarafa aktarmanın teknikleri paylaşılarak, sürdürülebilir iş verimliliğini sağlamak amaçlanmaktadır.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Kimler Katılabilir? Kimler Katılmalı?

Üst ve orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, iş dünyasına adım atacaklar, tüm çalışanlar.

Eğitimin Kazanımları

Bireyin daha olumlu bir atmosferde iş ilişkisi kurabilmek için uygun ortamı yaratma sorumluluğunun herkes kadar kendisinde de olduğunu fark edebilmesi ve kurum kültürüne uygun iletişim kurma becerisi.

Yeni Normale Uyum Eğitimi

Eğitim Hakkında

Pandemi süreci ve uzaktan çalışma hem kişilerin ruh sağlığında hem iş süreç ve sonuçlarında bir kısım sorunların oluşmasına neden oldu. Bu eğitim organizasyonların çevik tepkiler vermesi, fonksiyonlar arası iş birliği yaratma farkındalığı ve yeni normlara hızlı ve doğru hizalanmasını sağlamak amaçlı oluşturulmuştur.

Eğitimin Amacı

Değişen sistemde reorganizasyonu sağlamak, iş birliği kültürü yaratmak ve çalışanların içsel motivasyonunu yeniden canlandırmaktır.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Eğitimin Kazanımları

Yeni koşullara adaptasyon, uzaktan ekip olabilme ve iş yürütme becerisi, içsel motivasyonu sağlama.

İş Dünyası İçin İletişim Eğitimi

Eğitim Hakkında

Koçluk kültürü ile tasarlanan program, kişinin kendi potansiyelini fark ederek problem çözümünde ve stratejik yönetimde resmi daha net görmesini sağlar; iş sonuçları, performansı ve ekibi ile ilişkisi de olumlu olarak etkilenir.

Eğitimin Amacı

Yöneticilerin liderlik yetkinliklerini içselleştirerek koçluk düşünce yapısıyla üstleri, eş değer çalışma arkadaşları ve ekiplerindeki çalışanlarla daha etkili iletişim kurmaları ve iş verimliliğinin artması hedeflenmektedir.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Kimler Katılabilir? Kimler Katılmalı?

Yöneticiler, yönetici adayları, şirket sahipleri, ekiplerine liderlik edenler, liderlik ve koçluk vasıflarını geliştirmek isteyen herkes.

Eğitimin Kazanımları

Değerler ve güçlü yönler hakkında farkındalığın artması, temel koçluk yetkinlikleri ile liderlik vasıflarının birleştirilmesi, karar verme mekanizmalarında aktif katılım ve sorumluluk alınması.

Liderlik Kampı Eğitimi

Eğitim Hakkında

İşletmenin sürdürülebilir olması ve tüm iş süreçlerinde verimliliğin sağlanması için profesyonel bir yöneticilik ve liderlik anlayışının yerleştirilmesi sağlanmaktadır.

Eğitimin Amacı

Yöneticilerin; ekiplerin gerçek performans ve potansiyellerini ortaya çıkaran durumsal liderlik anlayışını benimsemeleri, pozitif, uzun dönemli, ölçülebilir davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmelerine yardım ederek hem kendileri hem de yönettikleri ekiplerin verimliliklerine katkıda bulunmaları, liderlik tarzlarını farklı profildeki çalışanlara göre tayin edebilme esnekliği göstermeleri hedeflenmektedir.

Tarihi ve Süresi

Eğitim Süresi; 2 hafta / 6 saat olmak üzere toplam 12 saattir.

Kimler Katılabilir? Kimler Katılmalı?

Yöneticiler, yönetici adayları, şirket sahipleri, ekiplerine liderlik edenler ve liderlik vasıflarını geliştirmek isteyen herkes.

Eğitimin Kazanımları

Stratejik yönetim, liderlik tarzları, krizi iyi yönetebilmek, ekibin motivasyonuna katkıda bulunmak, doğru performans yönetimi.